Yhdistämme ratkaisuntarjoajat loppuasiakkaisiin

Yhdistämme vesiosaamisen ja ainutlaatuiset resurssit yritysten tuote-/prosessikehityksen avuksi ja ratkaisemme vesialaan liittyviä haasteita.

Laboratoriomme ja pilot-laitteistomme mahdollistavat yrityksille riippumattomia tutkimustuloksia.

Tarjoamme soveltavaa tutkimusta yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden kanssa.

 • Pääsy ainutlaatuisiin tutkimus- ja toimistotiloihin

 • Asiakkaan luona tehtävät demonstraatiot paikalle tuotavilla pilotointilaitteilla

 • Joustavat yhteistyömallit (tekninen tuki, avaimet käteen -ratkaisut)

 • Helppo pääsy alan huippuosaamiseen, koulutukseen ja laajaan kansainväliseen verkostoon

Savonia AMK Vesilaboratorio

Vesilaboratorion ydin on tutkimushalli, johon voidaan sijoittaa ja rakentaa räätälöityjä testilaitteita. Vesilaboratoriossa voi testata erilaisia vesiä (esimerkiksi raakavettä, kunnallisia, prosessi- tai teollisuusjätevesiä) litroista kuutiometreihin. Vesilaboratoriolla on myös oma työpaja prototyyppien rakentamiseen ja muokkaamiseen.

Palvelut

 • WaterLAB: Täysin varustellut laboratoriot laajoilla analyysivalmiuksilla, kaikilla tarvittavilla laitteilla sekä asiantuntijuus ja tekninen tuki

 • WaterLOOP (Jakeluverkon simulointijärjestelmä): Pilottilaitos (1 km erilaisia putkistoja), joka pystyy simuloimaan erilaisia fyysisiä, kemiallisia ja tietoturvaan liittyviä skenaarioita sekä mittaamaan ja tuottamaan suuria määriä dataa

 • WaterPILOT: Useita pilot-kontteja, joilla voi testata erilaisia vedenkäsittelytekniikoita (esim. erilaiset suodatustekniikat, biologinen vedenkäsittely, kemialliset ja fysikaaliset yksikköoperaatiot), ja jotka voidaan kuljettaa kuorma-autolla mihin tahansa teollisuuskohteeseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vesimikrobiologian laboratorio (Kuopio) on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), ja sen fokus on vesitutkimuksessa. Tavoitteena on parantaa vesiturvallisuutta tutkimalla pääasiassa vesiperäisiä mikrobiologisia riskejä ja niille altistumista sekä toimia näiden riskien vähentämiseksi. Laboratorio myös auttaa viranomaisia vesivälitteisissä epidemioissa sekä ongelmatilanteissa.

Palvelut

 • Mikrobiologiset analytiikkapalvelut, mukaan lukien mikrobien tunnistaminen: lukumäärä ja aktiivisuus

 • Prosessimuutosten vaikutus verkostoveden laatuun

Luonnonvarakeskus

Maaningan tutkimuskeskus on osa Luonnonvarakeskusta (Luke). Maaningalla tutkitaan nurmeen perustuvaa, hiilineutraalia maidontuotantoa, maidontuotannon ympäristövaikutuksia ja energiaratkaisuja. Toiminnan ytimessä ovat myös ravinnekierrot ja -huuhtoumien ehkäisy.

Palvelut

 • SIMU – olosuhdesäädeltävä pintavaluntasimulaattori. Laitteistolla voidaan tutkia mm. lumen sulamisdynamiikan ja talvisateiden vaikutuksia ravinteiden huuhtoutumiseen ja lisäksi kasvien karaistumista, olosuhteiden vaikutusta kasvien ravinteidenottoon sekä talvenkestävyyteen.

 • Huuhtoumamittauskenttä ja älykäs mittausjärjestelmä

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

UEF WATER-tutkimusyhteisö kehittää uusia veden monitorointi-, analyysi- ja käsittelytekniikoita sekä luo monitieteellisiä ratkaisuja vesiluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja makeiden vesiekosysteemien joustavuuden hallitsemiseksi tehokkaasti.

Palvelut

 • Alkuaineiden analytiikka (litiumista uraaniin), mahdollisuus menetelmien kehittämiseen

 • Orgaanisten pienmolekyylien tunnistus ja kvantitointivalmiudet

 • Vesiviljelytekniikat kasvien- ja kalojen tuotannossa

 • Fotoaktiivisten kalvojen kasvatusympäristö

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

GTK tuottaa geologista tietoa pohjavesivarastoista ja vesihallinnasta kaivosteollisuudelle. Lisäksi GTK osallistuu vesisektorin kehittämiseen ja lisää siihen liittyvää tietämystä Suomessa ja ulkomailla. Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin GTK vastaa tarjoamalla kattavia vesihallinnan ratkaisuja, jotka ovat linjassa kestävän kehityksen arvojen kanssa.

Palvelut

 • Pohjavesimallinnus ja seuranta

 • Kokonaisvaltainen veden laadun ja määrän mallintaminen

 • Drone-näytteenottovalmiudet